Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonta

Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta.

Riskienhallinta

Yhtiö pyrkii tehokkaalla riskienhallinnalla turvaamaan yhtiön liiketoimintaa, hyvää toimintakykyä ja keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan toimintaperiaatteena on pienentää sekä hallita riskien vaikutusta. Riskienhallinta on integroitu osaksi yhtiön suunnittelujärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa, sekä riskienhallinnassa otetaan huomioon yhtiön riskinkantokyky.

Investors House ajaa toiminnassaan systemaattista riskien hallintaa ja yhtiö on integroinut riskienhallinnan osaksi strategia- ja toimintaprosesseja.

Riskienhallinta määräytyy liiketoimintavastuun mukaan. Hallitus ja toimitusjohtaja valvovat riskien ja riskikeskittymien kehitystä. Taloushallinto seuraa ja arvioi liiketoiminta- ja rahoitusriskejä, sekä suojautuu niiltä yhteistyössä hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa.

Yhtiö suojautuu korkoriskeiltä suojaamalla 50–100 prosenttia emoyhtiön lainoista korkojohdannaisilla tai muilla instrumenteilla. Kiinteistöjen arvon määritystä varten yhtiö teettää vähintään kerran vuodessa arvion ulkopuolisella arvioijalla.

Investors Housen keskeiset riskit on jaoteltu makrotalouden riskeihin, liiketoimintaa koskeviin riskeihin, lainsäädäntöä koskeviin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Makrotaloutta koskevat riskit

 • Maailmanlaajuiset epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja yhtiön osakkeen arvoon.
 • Suomen kansantalouden hidas kasvu ja taantuma saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, tulokseen sekä yhtiön osakkeiden arvoon.

Yhtiön liiketoimintaa koskevat riskit

 • Yhtiö uudistaa strategiaansa, eikä sen toteutumisesta ole vielä lopullista näyttöä. Mikäli strategia ei toteudu odotetulla tavalla, voi sillä olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketaloudelliseen asemaan, yhtiön osakkeiden arvoon ja osingonmaksuun.
 • On mahdollista, että yhtiö ei löydä sijainnin, kohteen laadun ja taloudellisen tuloksen kannalta sellaisia investointikohteita, joita se tavoittelee
 • On myös mahdollista, että uusien investointien ehdot mukaan lukien investointikohteiden hinnat eivät vastaa odotettua.
 • Nykyisten sijoitusten tuotto tai arvo voi muuttua.
 • Palvelut-liiketoiminnan tuotto voi heiketä.
 • Sijoituskiinteistöjen ylläpidon kulut voivat nousta.
 • Sijoituskiinteistöjen kunnossapitoinvestointeihin voidaan joutua investoimaan ennakoitua enemmän.
 • Sijoituskiinteistöjen arvot voivat laskea.
 • Vuokralaisia koskevat riskit voivat realisoitua.
 • Avainhenkilöriskit voivat realisoitua.
 • Yhtiön omaisuus saattaa altistua riskeille, joita ei ole vakuutuksin suojattu.
 • Yhtiön yrityskuva voi heiketä.
 • Toimintatapavirheet voivat heikentää operatiivista tehokkuutta.

Lainsäädäntöä koskevat riskit

 • Lainsäädäntömuutokset voivat vaikuttaa kielteisesti yhtiön sijoituskohteiden arvoon tai yhtiön taloudelliseen asemaan.

Rahoitusriskit

 • Yhtiöllä on kovenanttisopimus rahoittajan kanssa. Mikäli lainasopimuksia koskevia kovenantteja rikottaisiin, olisi sillä haitallinen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
 • Yhtiön velkaantuminen saattaa heikentää sen mahdollisuuksia toteuttaa strategiaa.
 • Yhtiön kassavirta ei välttämättä riitä lainojen takaisinmaksuun niiden erääntyessä.
 • Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja sen tulokseen.
 • Rahoituksen saatavuus voi heikentyä rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ja pankkitoiminnan tiukentuvan sääntelyn johdosta.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Hallitus voi palkata ulkopuolisia neuvonantajia suorittamaan valvontaympäristöön tai yhtiön toimintoihin liittyviä arviointeja.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus

Investors House Oyj laatii konsernitilinpäätöksen sekä julkaisee tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta EU:n hyväksymän kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS), arvopaperimarkkinalain sekä soveltuvin osin Finanssivalvonnan standardien ja NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Lisäksi konserni julkaisee osavuosikatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Investors Housen hallituksen toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan lausuntojen ja yleisohjeiden mukaisesti.

Hallitus valvoo kuukausiraporttien ja tarvittaessa muiden raporttien avulla yhtiön liiketoimintaa ja talouden kehitystä.

Sisäisen valvonnan alainen taloudellinen raportointi

Sisäisen valvonnan asianmukainen järjestäminen ja valvonta ovat konsernin emoyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuulla. Investors House Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.
Taloudellisen raportointiprosessin keskeiset valvontapisteet on dokumentoitu, Nämä valvontapisteet sisältävät mm. keskeisimpien kirjanpitotehtävien täsmäytykset ja ne suoritetaan ulkopuolisen tilitoimiston toimesta.

Konsernin taloudelliset raportit toimitetaan Investors House Oyj:n hallitukselle kuukausittain. Lisäksi hallitus käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset sekä vuosittaisen tulosraportin ja tilinpäätöksen.