Sijoittajat

Investors House sijoituskohteena > Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Investors House toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla.

Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia. Investors Housen tuotot koostuvat useista eri lähteistä. Yhtiön kassavirtaperusteiset tuotot koostuvat omistettujen kiinteistöjen vuokratuotoista sekä palveluliiketoiminnan hallinnointi- ja palvelumaksuista. Keskeisiä tuottolähteitä yhtiölle ovat myös kiinteistöjen osto- ja myyntitoimintaan, hankekehitykseen sekä aktiiviseen arvonluontiin perustuvat myyntivoitot ja arvonmuutokset.

Toimintamallinsa johdosta yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla. Keskeisenä tavoitteena on sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa jatkossakin osakekohtaisen osingon kasvun. Tavoite jatkaa yhtiön pitkään korostamaa omistaja-arvoon keskittynyttä tavoiteasetantaa.

Investors Housen liiketoimintamalli

Kiinteistöt

Omistettujen kiinteistöjen vuokratuotot

Palvelut

Rahastojen sekä kiinteistö-varallisuuden hoidon hallinnointi- ja palvelumaksut

Aktiivinen arvonluonti

Kiinteistöjen osto- ja myyntitoiminta, hankekehitys sekä kiinteistöjen arvonkehitystoimet

Kassavirrallinen tulos + myyntivoitot + arvonmuutokset - ajanmukaistamisinvestoinnit = tulos

Kiinteistöjen tuotot

Investors Housen vuokratuotot koostuvat yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokratuotoista.

Palveluliiketoiminnan tuotot

Palveluliiketoiminta muodostuu rahasto- ja kiinteistövarallisuudenhoidon palveluista. Kiinteistövarallisuudenhoidon tuotot koostuvat kiinteistökauppoihin, rahoitusjärjestelyihin, kiinteistöjohtamiseen, isännöintiin, taloushallintoon sekä vuokranvälitykseen liittyvistä palvelumaksuista. Rahastoliiketoiminnan tuotot koostuvat Investors House Rahastojen kiinteistö- ja osakerahastojen hallinnointipalkkioista.

Palveluliiketoiminta mahdollistaa synergiaetujen saavuttamisen omien kiinteistöomistusten hallinnoinnin kanssa. Yhtiö hoitaa omistamiensa kiinteistöjen isännöinnin ja muun hallinnoinnin pääsääntöisesti omalla organisaatiolla. Palvelut ovat hyvin skaalautuvia.

Aktiivinen arvonluonti

Kiinteistöjen aktiivinen arvonkehitys tarkoittaa omistaja-arvon luomista aktiivisilla toimenpiteillä. Näitä ovat kiinteistöjen ostaminen ja myyminen, kehittämistoimet nettotuottojen kasvattamiseksi sekä sijoituskohteiden strukturointi. Yhtiö tekee myös kiinteistöjen hankekehitystä. Kehittämällä itse kiinteistösijoituskohteita yhtiön on mahdollista saavuttaa korkeampi pääoman tuotto verrattuna perinteiseen ”osta ja pidä” -kiinteistösijoittamiseen.